Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
MSConsult s.r.o.  (ďalej len MSConsult)

1. Všeobecné zásady / rozsah pôsobnosti

Pre každú spoluprácu medzi klientom a MSConsult platia výhradne tieto všeobecné podmienky, ktoré sa vzťahujú na všetky dodatočné zmluvy, pokiaľ sa v zmluve výslovne nedohodne inak.

Všetky zmeny musia byť písomne dohodnuté.

2. Predmet a rozsah konzultačnej zmluvy

2.1.Predmetom zmluvy medzi klientom a MSConsult sú dohodnuté služby, ktoré sú poskytované podľa zásad riadneho profesionálneho výkonu pod vedením poradcu v dohodnutom čase a rozpočte.

2.2 Rozsah konkrétnej zmluvy je zmluvne dohodnutý individuálne obojstranným súhlasom.

2.3. MSConsult má právo vykonávať všetky alebo časť svojich dohodnutých povinností aj prostredníctvom tretích strán. Platba tretej strany sa uskutočňuje výhradne prostredníctvom MSConsult. Týmto nevzniká  žiadny priamy zmluvný vzťah medzi treťou stranou a klientom.

2.4. Klient sa zaväzuje, že nebude uzavierať žiadny obchodný vzťah s osobami alebo spoločnosťami, ktoré MSConsult poveril čiastkovými alebo celkovými úlohami  a až do uplynutia troch rokov od ukončenia tohto zmluvného vzťahu, v ktorých MSConsult plní svoje zmluvné záväzky. Klient najmä nepoverí tieto osoby a spoločnosti s rovnakými alebo podobnými službami, ako ponúka MSConsult.

3. Povinnosť objasnenia klienta / vyhlásenie o úplnosti

3.1. Klient zabezpečuje, aby organizačné rámcové podmienky umožňovali čo najhladší priebeh poradenského resp. dohondutého procesu pri plnení konzultačnej úlohy v sidle podnikania klienta. In= miesto realizácie služby môže byť dohodnuté individuálne pri rôznych projektoch.

3.2. Klient  sa zav§zuje dostatočne  a bez zbytočných odkladov a pripomienok  komplexne informovať MSCOnsult o predchádzajúcich a / alebo prebiehajúcich konzultáciách – aj v iných oblastiach, ielen v tých priameho vplyvu na poradenstvo realizované prostredníctvom MSConsult.

3.3. Klient zabezpečuje, a to aj bez jeho osobitnej žiadosti, včasné predloženie všetkých dokumentov potrebných na plnenie a výkon poradného mandátu MSConsult  a informovanosť o všetkých udalostiach a okolnostiach, ktoré sú dôležité pre výkon poradenského mandátu. To platí aj pre všetky dokumenty, procesy a okolnosti, ktoré sa stali známymi až počas činnosti konzultanta.

3.4. Klient zabezpečuje, že jeho zamestnanci a všetky dotknuté osoby budú o činnosti MSCosult, ešte pred jej zahájením informovaní.

4. Zabezpečenie nezávislosti

4.1.Zmluvné strany sa zaväzujú k vzájomnej loajalite.

4.2. Zmluvné strany sa navzájom zaväzujú prijať všetky opatrenia, ktoré sú vhodné na zabránenie ohrozenia nezávislosti poverených tretích strán a zamestnancov MSConsult. 

Platí to najmä pre ponuky klienta na zamestnanie alebo prevzatie zakázok na vlastný účet.

5. Ochrana duchovného vlastníctva

5.1. Autorské práva spoločnosti MSConsult a jej zamestnancov a ztretích poverených strán

(najmä ponuky, správy, analýzy, znalecké posudky, organizačné plány, programy, špecifikácie, vzory, výpočty, výkresy, dátové nosiče, obrazy, atď) zostávajú vlastníctvom MSConsult. Môžu ich používať iba zákazníci počas a po ukončení zmluvného vzťahu na účely, na ktoré sa vzťahuje zmluva. Klient teda nemá nárok na prácu (diela) bez výslovného súhlasu MSConsult jej reprodukciu ani / alebo distribúciu. Za žiadnych okolností nevzniká zodpovednosť spoločnosti MSConsult v dôsledku neoprávnenej duplicity / šírenia diela. – najmä pokiaľ ide o správnosť práce – na tretie strany.

5.2. Porušenie týchto ustanovení klientom oprávňuje MSConsult na okamžité predčasné ukončenie zmluvného vzťahu a na uplatnenie dohodnutých a iných právnych nárokov, najmä na ušlý zisk a  na náhradu škody.

6. Dôvernosť / ochrana dát

6.2.MSConsult sa zaväzuje k mlčanlivosti o všetkých obdržaných informáciách, najmä obchodné a firemné tajomstvo a všetky ďalšie informácie týkajúce sa druhu, predmetu podnikania a praktickej činnosti.

6.2. Ďalej sa MSConsutl zaväzuje k mlčanlivosti o celkovom obashu, informáciách a okolnostiach, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou predmetu dohody s klientom, ako aj data o klientoch zmluvneho partnera, voči tretím stranám. 

6.3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť presahuje rámec tohto zmluvného vzťahu. Výnimky existujú v prípade zákonných vyhlásení.

6.4. MSConsult je oprávnená spracúvať osobné údaje, ktoré mu boli zverené v rámci rozsahu zmluvného vzťahu. Klient zabezpečí MSConsult všetky potrebné opatrenia, najmä tie, ktoré sú v zmysle zákona o ochrane údajov, ako sú potrebné vyhlásenia súhlasu dotknutých osôb.

7. Poplatok, služby

7.1.Po dokončení dohodnutej práce, MSConsult dostane  honorár podľa dohody medzi spoločnosťou MSConsult a klientom. MSConsult je oprávnená predkladať čiastkové faktúry v súlade s priebehom práce  požadovať čiastkové platby primerané skutočnej realizácií služieb. Faktúra je vždy splatná po doručení klientovi.

7.2. Dodatočné náklady, ako sú náklady na cestu, ubytovanie, material a sekretárske služby, sa účtujú osobitne. Cestovné výdavky: auto € 0,55 / km; vlaková doprava 1. triedy.

7.3. V prípade nedokončenia dohodnutých služieb z dôvodov, ktoré boli spôsobené klientom, alebo v dôsledku odôvodneného predčasného ukončenia zmluvy zo strany MSConsult, má MSConsult právo na zaplatenie celého dohodnutého honoráru. V prípade dohody o hodinovom honorári má MSConsult nárok na honorár v celom dohodnutom rozsahu.

7.4. V prípade neplatenia čiastkových faktúr je MSCosnult oslobodený od ďaľšieho dohodnutého plnenia. Vyhlásenie o ďalších nárokov vyplývajúcich z neplatenia nie sú týmto dotknuté.

8. Elektronická fakturácia

8. 1.  MSCinsult je oprávnený odosielať zákaznícke faktúry v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu. Klient súhlasí s elektronickou formou predkladania faktúr.

9. Záverečné ustanovenia

9.1.Zmluvné strany potvrdzujú, že poskytli všetky informácie verne a pravdivo a zaväzujú sa všetky vzniknuté zmeny okamžite oznámiť

9.2. Akékoľvek zmeny v zmluve a v týchto podmienkach musia byť uskutpčnené v písomnej forme.

9.3. Na túto zmluvu sa vzťahuje obchodné slovenské právo s vylúčením referenčných noriem medzinárodného súkromného práva. V prípade sporov bude účinný a zodpovedný súd v mieste podnikania MSCosult v Bratislave.

9.4. Klient súhlasí s tým, že bude evidovaný  na referenčnom zozname MSConsult.

10. Doložka o oddelení

Ak by bolaalebo bude jedna z podmienok zmluvy neúčinná, platnosť  zvyšku ostáva nedotknutá. Neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie sa nahradí účinným a  ustanovením, ktorého účinky sú najbližšie k hospodárskemu účelu, ktorý  zmluvné strany  neplatným alebo nevykonateľným ustanovením sledovali. Uvedené ustanovenia sa uplatňujú m v prípade, že sa zmluva ukáže ako neúplná.

Bratislava, 25.05.2018