Všeobecné obchodné podmienky a Ochrana dát

Imporessum

MSConsult s.r.o.
Levárska 9, 84104 Bratislava
Zapísaná OR Bratislava I, Vl.č,30243/B
IČO: 35 871725
Majiteľ a konateľ: Ing. Marcela Semper

Všeobecné obchodné podmienky a Ochrana dát

Vlastné podujatia a externé objednávky

1.Prihlásenie
Prihlásenie na seminár, workshop/ tréning alebo koučing je potrebné urobiť písomne. Potvrdením termínu via Email alebo sms je Vaša prihláška záväzná. Odstúpenie alebo presun termínu je potrebné urobiť výhradne písomne.

2.Ceny & storno poplatky
Ceny sa rozumejú tak ako sú uvedené pri konkrétnom popise semináru. Pri externých obednávkach akcií a workshopov bude cena dohodnutá v špeciálnej ponuke nákladov na akciu/workshop.

Pri stornovaní účasti najneskôr dva týždne pred seminárom, bude účtované 70% celkových nákladov na seminár. V období menej ako dva týždne pred začiatkom semináru je platná plná cena.

Náhradna účasti je principiálne so súhlasom vedúceho semináru/moderátora možná.

V prípade krátkodobého ochorenia vedenia semináru bude ponúknutý náhradný termín. V prípade úplného stornovania semináru zo strany vedenia semináru budú dovtedy zapaltené poplatky vrátené späť na účet. Ostatné nároky na náhrady sú vylúčené.

Poplatky za otvorené semináre je potrebné uhradiť pred začiatkom semináru inak je prihláška neplatná. Faktúry za semináre a moderácie pre firmy sú splatné ihneď po realizácií akcie, najneskôr však do 14 dní od vystavenia faktúry. Pri oneskorení platby viac ako 14 dní po vystavení faktúry vznikajú jednorázové organizačné náklady vo výške 100Euro ako aj poplatky z omeškania vo výške

Pri realizácií dlhodobej zakázky bude individuálne s objednávateľom dohodnutá predplatba.

Súkromné koučingové sedenia sú platené ihneď po ukončení stretnutia v hotovosti resp. Platbou vopred.

3. Obsah
Obsah semináru zodpovedá popisu semináru na tejto webovej stránke resp. Popisu konrétnej cenovej ponuky. Semináre a zážitkové časti seminárov nie sú terapiou ani jeho náhradou.

Každý účastník/-čka preberá plnú zodpovednosť ako  za svoje fyzické i psychické zdravie tak aj za svoje konanie počas semináru i mimo neho a nesie zdpovednosť za spôsobené škody.

4. Ochrana údajov
S Vašimi osobnými údajmi a obsahom rozhovorov  indiviuálnych ako aj tímových sa bude samozrejme narábať dôverne a nebudú sa odovzdávať tretím stranám bez Vášho súhlasu. Viac informácií

5. Ručenie za linky
Nepreberám žiadnu zodpovednosť za obsahy externých linkov resp. Webových stránok. Za obsah prelinkovaných stránok sú výhradne zodpovední ich prevádzkovatelia. V žiadnom prípade nepreberám ručenie  za škody spôsobené použitím informácií kotré boli spôsobené tretími stranami resp. Informáciami preposlanými tretími stranami.

6. Salvatorská klauzula
Ak stratí niektorá podmienka pôsobenie/platnosť, zostáva platnosť celej dohody nedotknutá. Namiesto podmienky, ktorá stratila platnosť resp. Pôsobenie, bude dohodnutá nová podmienka, ktorá podporuje dosiahnutie celkového cieľa  zakázky.

Týmto sa rozumejú hlavne podmienky, ktoré sa ukážu ako kontraproduktívne. Zmeny sú vyhradené.

Obchodný súd Bratislava